1. דף תרומות זה (להלן: “הדף” או “דף התרומות“) הינו חלק מאתר האינטרנט של “מכורים אנונימיים ישראל” (להלן: “האתר” ו”העמותה” בהתאמה) ויחולו עליו כלל תנאי המדיניות והפרטיות של האתר והעמותה.
 2. תקנון זה מגדיר את תנאי ביצוע תרומה לעמותה באמצעות דף התרומות והשימוש בו ו/או ביצוע תרומה באמצעותו מהווים הסכמה של הגולש/המבקר בו לאמור בתקנון זה (להלן: “המשתמש“).
 3. הדף מאפשר למשתמשים לבצע תרומה לעמותה באופן אלקטרוני ונוח ככל שניתן. במהלך ביצוע התרומה נדרשים המשתמשים למלא את פרטי התורם כגון שם מלא וכיו’ (להלן: “התורם“). פרטים אלו לא ישמשו את העמותה לפעולות שיווק ו/או אחרות שאינן יצירת קשר עם התורם לעניין תרומתו לפי הצורך אלא בהסכמתו.
 4. התרומה מבוצעת באמצעות כרטיס אשראי על שם התורם, והיא לא תתקבל ככל שלא יהא אישור מחברת האשראי לעסקה. עם אישור חברת האשראי לעסקה, תשלח לתורם, לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה על ידו בדף התרומה ועל שמו – קבלה בגין התרומה בגובה התרומה.
 5. האחריות למלא את פרטי התורם בצורה נכונה הינה של המשתמש בלבד. במידה ולא ימולאו הפרטים בצורה נכונה העמותה לא תוכל להבטיח שליחת הקבלה באופן הנדרש.
 6. בביצוע התרומה התורם מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 7. פרטי הלקוח מאובטחים ולא יועברו לצד ג’ שלא לצורך השימוש באתר.
 8. ביטול תרומה:
  1. התורם רשאי לבטל את תרומתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, דהיינו בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע התרומה או קבלת הקבלה לפי המאוחר.
  2. בקשה לביטול תרומה תשלח לדוא”ל  office@naisrael.org.il  ויצורפו אליה פרטי התורם וכן העתק הקבלה שהונפקה לו לדוא”ל. טלפון לבירורים: 03-688-6465.
  3. הבקשה תבחן בעמותה, לרבות מקוריות ונכונות הפרטים שנמסרו. ככל שמתקיימים תנאי הביטול בתקנון זה, יושבו לתורם כספי התרומה עד ולא יאוחר מ-60 ימים מיום אישור הפניה (ללא ריבית או הצמדה כלשהי). השבת התרומה תעשה לאמצעי התשלום אשר באמצעותו בוצעה התרומה או בדרך אחרת שתקבע על ידי העמותה.
 1. שונות
  1. סמכות שיפוט: פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב או בפתח תקווה בלבד. 
  2. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].